FAU

FAU

Leder av FAU skoleåret 2018 - 2019 er Gro Nygaard

Hun kan kontaktes på gronyg@gmail.com 

Foreldrerådet er alle foreldrene på skolen. Foreldrene i hver klasse/gruppe velger en representant og en vara til FAU.

I tillegg til faste roller i styret, skal det velges representanter fra FAU til skolens driftstyre. FAU innstiller foreldremedlemmer til driftstyret i henhold til kommunens til enhver tid gjeldende reglement.

FAU på Engebråten skal bidra til å sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal:

fremme fellesinteressene til foreldrenemedvirke til at foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljøbidra til et godt samarbeid mellom hjem og skolelegge til rette for positiv utvikling hos elevene

FAU møtes ca en gang i måneden.