Søknad om permisjon

Søknad om permisjon leveres til skolens kontor og innvilges/avslås av rektor.

Ved søknad om permisjon gjør skolen en todelt vurdering. Skolen må først ta stilling til om det er forsvarlig at eleven får permisjon. Det som er forsvarlig for en elev, kan være uforsvarlig for en annen. Dersom skolen kommer til at det ikke er forsvarlig å innvilge permisjon, skal søknaden avslås.

Relevante momenter ved forsvarlighetsvurderingen er blant annet:

  • Elevens prestasjoner på skolen
  • Skolens undervisningsopplegg i permisjonstiden
  • Elevens permisjonshistorikk

Dersom skolen finner at det er forsvarlig å innvilge permisjon, skal skolen deretter vurdere om eleven faktisk kan få permisjon. Dersom skolen kommer til at de ikke kan innvilge permisjon, skal søknaden avslås. Retningslinjene sier noe om i hvilke situasjoner skolen kan innvilge permisjon, forutsatt at dette er forsvarlig, og i hvilke situasjoner skolen ikke skal innvilge permisjon.

Det skal i grunnskolen i Oslo ikke innvilges permisjon i perioder med forberedelser til, og gjennomføring av:

  • Statlige kartleggingsprøver
  • Nasjonale prøver
  • Osloprøver
  • Eksamener, muntlig og skriftlig
  • Prøver og vurderingssituasjoner slik det framkommer av skolens terminplan/prøveplan

Det skal normalt ikke innviges permisjon når eleven har tidligere udokumentert fravær fra skolen.

Det skal normalt ikke innvilges permisjon til ferie, treningssamlinger eller lignende. 

Det kan etter en individuell og skjønnsmessig vurdering innvilges permisjon til deltakelse i spesielle arrangementer og markeringer, for eksempel politisk arbeid, organisasjonsarbeid og familiebegivenheter. det samme gjelder deltakelse ved idrettslig og kulturell konkurranse/stevne på høyt nivå.

 

NB! Det kan ta opptil to uker før permisjonssøknaden er ferdig behandlet. Søk i god tid!