Strategisk plan

Engebråten skole

Engebråten skole skal ha høye ambisjoner og forventninger til den enkeltes faglige og sosiale utvikling, og motivere til lek, læring, nysgjerrighet, engasjement og kreativitet.

Vi har følgende visjon: Elever og ansatte skal glede seg til hver skoledag – både faglig og sosialt.

Engebråten skole har følgende hovedsatsingsområder i 2018:

Læring

Vi fokuserer på innholdet i Den gode timen, og hvilke momenter den skal inneholde for å gi best mulig læringsutbytte for alle elever.

Vi deltar i Ungdomstrinn i utvikling, der vi har fokus på skriving som grunnleggende ferdighet.

Vi utvikler skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid.

Vurdering

Vi fokuserer på vurdering for læring, der bruk av karakterer reduseres.

Vi tilstreber gode, presise framovermeldinger som beskriver hvor eleven er, hva han/hun skal jobbe med for å utvikle seg videre, og hvordan.

Elevenes lærings- og arbeidsmiljø

Vi legger til rette for at våre elever opplever stor grad av trygghet, trivsel, mestring og motivasjon.

Vi følger opp og redusere elevfravær.

Matematikk

Vi jobber ut fra Engebråtenmodellen i faget, der dybdelæring står i fokus.