Hovedseksjon

Strategisk plan 2022

Engebråten skole

Våre hovedsatsingsområder i 2022 er:

• Læring
Vi fokuserer på innholdet i den gode timen, og hvilke momenter den skal inneholde for å gi best mulig læringsutbytte for alle elever.
Vi har hele tiden fokus på grunnleggende ferdigheter og læringsstrategier.
Vi utvikler kontinuerlig skolens og lærernes samlede kompetanse, kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning, elevoppfølging og miljøskapende arbeid.
Vi fokuserer på vurdering for læring, der bruk av karakterer reduseres.
Vi tilstreber gode, presise framovermeldinger som beskriver hvor eleven er, hva han/hun skal jobbe med for å utvikle seg videre, og hvordan. Vi deltar i vurderingsnettverk med andre ungdomsskoler.
Vi har en egen matematikkplan, Engebråtenmodellen.
Vi lar elevene være delaktige i å vurdere eget arbeid, utvikling og kompetanse.

• Trivsel
Vi legger til rette for at alle elever opplever trygghet, trivsel, mestring og motivasjon.
Vi følger opp elevfravær i samarbeid med elever, foresatte og andre samarbeidspartnere.
Vi er en del av Drømmeskolen (Voksne for barn) med fokus på et trygt og godt klassemiljø.
Vi deltar i prosjektet "Trygge og varme ungdomsskoler".
Vi ønsker elever som aktive medspillere, gjennom elevmedvirkning og elevråd.

Fra august 2020 skal vi gjennomføre en fagfornyelse. Dette innebærer et verdiløft i tillegg til en fornyelse av fagplaner med kjerneelementer i fagene, samt fokus på tverrfaglighet og dybdelæring. Å lære å lære blir viktig for elevene i et samfunn i rask endring. Vi skal også implementere tre tverrfaglige emner: Demokrati og medborgerskap, Folkehelse og livsmestring samt Bærekraftig utvikling. Dette har vi forberedt det siste året, og det vil prege 2020.

Det viktigste målet for oppvekst og kunnskapssektoren i Oslo er at elevene fullfører og består videregående opplæring. Vi har en høy gjennomføringsprosent, men det blir viktig å følge tett opp de elevene som strever faglig og sosialt. Ved tilpasset opplæring, god oppfølging av lærer samt god rådgiving ønsker vi å få til dette enda bedre. Godt skole-hjem-samarbeid, samarbeidet med bydelen og skolehelsetjenesten er en forutsetning for å nå dette målet. Vi vil også starte en prosess i samarbeid med FAU rundt forbedret komminukasjon skole-hjem.

Vi har gode rutiner for overgangen fra barneskole til ungdomstrinn, og bruker god tid på å etablere trygge læringsarenaer for 8.klassene våre. Dette gjelder både faglig og sosialt. Vi gjennomfører Drømmeskolen/Drømmeklassen på 8. trinn i samarbeid med mentorer fra 10.trinn. Målet er en varm, trygg skole der alle blir sett og opplever mestring. Vi har fokus på god hjelp til elever som har utfordringer, både ved intensive lesekurs, skrivekurs og kurs i grunnleggende matematikk. Vi har også et ekstra fokus på støtte og oppfølging av elever med dysleksi.

Ungdomstrinnselever ønsker å bidra i egen hverdag, og vi vil legge til rette for å lytte til elevstemmen. Lærerne gjennomfører jevnlig både individuelle elevsamtaler og involverende samtaler med klassene. Elevrådet er også en god samarbeidspartner, og har en viktig stemme inn ovenfor både lærere og ledelsen på skolen. Ved utarbeidelse av denne strategiske planen har både lærere og elever medvirket.

Skolens strategiske plan