Strategisk plan 2019

Engebråten skole

Vi har følgende visjon: Elever og ansatte skal glede seg til hver skoledag, både faglig og sosialt. Hva dette innebærer har vi utdypet i visjonsdokumentet vårt.

Våre hovedsatsingsområder er:

Læring: 

 • Vi fokuserer på innholdet i Den gode timen, og hvilke momenter den skal inneholde for å gi best mulig læringsutbytte for alle elever.
 • Vi har hele tiden fokus på grunnleggende ferdigheter og læringsstrategier.
 • Vi utvikler stadig skolens og lærernes samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning, elevoppfølging og miljøskapende arbeid.
 • Vi fokuserer på vurdering for læring, der bruk av karakterer reduseres.
 • Vi tilstreber gode, presise framovermeldinger som beskriver hvor eleven er, hva han/hun skal jobbe med for å utvikle seg videre, og hvordan.
 • Vi har en egen matematikkplan, Engebråtenmodellen


Trivsel: 

 • Vi legger til rette for at alle elever opplever trygghet, trivsel, mestring og motivasjon.
 • Vi følger opp og reduserer elevfravær.
 • Vi har tatt i bruk Drømmeskolen (Voksne for barn), dette som et element i arbeid med et trygt og godt klassemiljø.
 • Vi ønsker elever som aktive medspillere, gjennom elevmedvirkning og elevråd.


Det viktigste målet for oppvekst og kunnskapssektoren i Oslo er at elevene fullfører og består videregående opplæring. Vi har i utgangspunktet en høy gjennomføringsprosent, men det blir særs viktig å følge tett opp de elevene som strever faglig og sosialt, da vi vet de er i risikogruppa. Ved tilpasset opplæring, god oppfølging av lærer samt god rådgiving ønsker vi å få til dette enda bedre. Foresatte er også viktige samarbeidspartnere.

Tre styringsprinsipper

Byrådet har tre styringsprinsipper som vi skal følge opp. Det er:

 • Tidligere innsats
 • Sosial utjevning
 • Tillit og handlingsrom

Involvering og medvirkning er også viktig. 

Overgang fra barneskole til ungdomstrinn

Vi har gode rutiner for overgangen fra barneskole til ungdomstrinn, og bruker god tid på å etablere trygge læringsarenaer for 8. klassene våre. Dette gjelder både faglig og sosialt. Vi gjennomfører Drømmeskolen/Drømmeklassen i samarbeid med mentorer fra 10. trinn. Målet er en varm, trygg skole der alle blir sett. I løpet av 8. trinn gjennomføres også lesekurs og kurs i grunnleggende matematikk for elever som har sakket etter på barnetrinnet.

Spennende år

2019 er et spennende år. Det er nasjonalt bokår, og Oslo er europeisk miljøhovedstad. Begge disse begivenhetene vil merkes gjennom flere aktiviteter for alle på Engebråten skole.

Bidrar i egen hverdag

Ungdomstrinnselever ønsker å bidra i egen hverdag, og vi vil legge til rette for å lytte til elevstemmen. Lærerne gjennomfører jevnlig både individuelle elevsamtaler og samtaler med klassene i klassering. Elevrådet er også en god samarbeidspartner, og har en viktig stemme inn ovenfor både lærere og ledelsen på skolen. Ved utarbeidelse av denne strategiske planen har både lærere og elever medvirket.